Sta je to Sunnet, a sta Bid´ah?

Šta je Sunnet ?

 

 

 

Imâm Muhammed Nâsir-ud-Dîn el-Albânî (rahimehullâh - d. 1420H) je to objasnio:

 

“...Zatim dolazi Sunnet koji pojašnjava rečenice (u Kur'anu), specificira općenite ajete i definira šta je to “mutlaq”, tj. ukazivanje na Poslanikov (sallallâhu `alejhi we sellem) govor (qawl), djelo (f'il) i odobravanje (iqrâr)." (Manzilat-us-Sunnati fîl-Islâm/Status Sunneta u Islâmu str. 10)

 

Sunnet je znači ono što je Poslanik (sallallâhu `alejhi we sellem) govorio, radio i odobrio. Sva 'ulemâ je složna oko ovoga. Neki, međutim, smatraju da i Poslanikov (sallallâhu `alejhi we sellem) izgled pripada Sunnetu, a Allâh zna bolje.

 

 

Od Koga je Sunnet?

 

Allâh (tebârake we te'âlâ) kaže o Poslaniku Muhammedu (sallallâhu `alejhi we sellem):

 

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَ

 

“On ne govori po svome hiru, to je samo Objava koja mu se obznanjuje.” [1]

 

Ovaj ajet pokazuje da Poslanik Muhammed (sallallâhu `alejhi we sellem) nije govorio prema svojoj želji i volji, već je govorio s “Objavom koja mu se obznanjuje”.

 

A Objava je svakako od Allâha, bez obzira bio to Kur'an ili Sunnet. Ovaj ajet također pokazuje da sve što je Poslanik (sallallâhu `alejhi we sellem) naredio i zabranio jeste od Allâha. Neke od naredbi i zabrana od Poslanika (sallallâhu `alejhi we sellem) koje se ne mogu naći u Kur'anu a koje se moraju slijediti su: da muškarci puštaju brade, da se ne klanja pokraj mezara, da žene ne smiju izlaziti namirisane...

 

 

 

Šta je Bid'ah?

 

Bid'ah znači “novo uvedena stvar”. U šerijatu (Kur'an i Sunnet) definicija za Bid'ah je slijedeće:

 

“Novo uvedeni put u vjeri (1), koji liči šerijatu (2), s kojim se traži Allahova blizina (3), on se ne podupire ni sa bilo kojim istinitim dokazima, ni u njegovim principima niti načinom na koji se izvršava.” (al-I`tisâm (1/37) av ash-Shâtibî)

 

Poslanik (sallallâhu `alejhi we sellem) je rekao:

 

“Svaka novotarija (Bid'ah) je zabluda a svaka zabluda je u vatri." [2]

 

(preuzeto sa et-taqwa)

 

s.k.

Djela koja vode u dzennet

Abdullah ibn Selam, r.a., kaze da je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao:

"O ljudi, sirite selam, odrzavajte rodbinske veze, hranite gladne, klanjajte nocu dok drugi spavaju, uci cete u Dzennet sa selamom"

"Ko sagradi džamiju radi Allaha (postizanja Njegovog zadovoljstva), Allah će njemu sagraditi kuću u Džennetu.“ (Prenose El-Buhari, Muslim, Et-Tirmizi, Ibn Madže i Ahmed)

„Ko se kod svoje kuće očisti a zatim ode u jednu od džamija da obavi jedan od Allahovih farzova, jednim korakom mu se oprašta grijeh a drugim podiže stepen (u Džennetu).“ (Prenosi Muslim)

Sedam vrsta ljudi će biti u Allahovom hladu na dan kada nikakvog drugog hlada – osim Njegovog – neće biti: pravedan vladar, mladić koji odraste u pokornosti Allahu, osoba čije je srce stalno vezano za džamiju, prijatelji koji se vole isključivo u ime Allaha, sastaju se i razilaze samo s ciljem postizanja Njegovog zadovoljstva, čovjek kojega lijepa i ugledna žena pozove na blud, a on kaže: „Ne, ja se bojim Allaha!“, čovjek koji udjeljuje sadaku tako da mu ljevica ne zna šta mu je udijelila desnica i čovjek koji se sjeti Allaha u samoći pa mu oko zasuzi!“ (El-Buhari i Muslim)

Prenosi se od Enesa, radijAllahu anhu, da je Poslanik, sallAllahu aleji ve sellem, rekao:

"Ko voli da mu se poveća opskrba i produži život neka održava rodbinske veza." [1]

Biografija ravije:

Enes ibn Malik el-Ensari, rahimehullah, časni ashab, sluga Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem. Služio ga je deset godina. Prenio je mnogo hadisa i ubraja se među fakihe i učene ashabe. Preselio je 92. god. po Hidžri.

Kratki komentar hadisa:

Održavanje rodbinskih veza je djelo sa kojim je Uzvišeni Allah zadovoljan, daje sevape na Ahiretu i povećava opskrbu na dunjaluku. U ovom hadisu Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, nas poučava  da onaj koji voli da mu Allah poveća rizk (opskrbu) i da mu produži životni vijek i učini ga berićetnim treba održavati rodbinske veze. Tu vezu treba održavati sa svojom rodbinom po porijeklu i tazbinstvu, tako što će im čini dobročinstvo, biti suosjećajan prema njima, blag prema nemoćnim i neće zapostaviti nikog od njih. Udjeljivanje siromasima je sadaka a udjeljivanje rodbini je sadaka i održavanje rodbinskih veza.

Pouke hadisa:

  1. Podsticanje na održavanje rodbinskih veza je djelo sa kojima je Uzvišeni Allah zadovoljan i za njega daje sevape na Ahiretu.

  2. Uzvišeni Allah je učinio održavanje rodbinskih veza uzrokom povećanja opskrbe na dunjaluku.

  3. Uzvišeni Allah je učinio održavanje rodbinskih veza uzrokom produženja života i činjenja života berićetnim.

Bilješka:

[1] Buharija (2/728), broj 5986, knjiga: 'Itikaf, poglavlje: Ko voli da mu se poveća opskrba, i Muslim (4/1982), broj 5986, Knjiga o dobročinstvu, održavanju rodbinskih veza i adabima, poglavlje: Održavanje rodbinskih veza i zabrana njihovog prekidanja.

 
Share21
Stazom islama